Skip to content
Homepage Woonzorg zieuwent
Menu

Privacy-statement

Hier lees je hoe Woonzorg Zieuwent B.V. (KvK nummer 82968500) omgaat met je gegevens. Waar 'u' of 'uw' staat, wordt cliënt, sollicitant, opdrachtnemer of leverancier bedoeld.

Verwerking persoonsgegevens
Voor Woonzorg Zieuwent is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Woonzorg Zieuwent vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren.

Woonzorg Zieuwent respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Woonzorg Zieuwent verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten (zorg)overeenkomst(en), samenwerkingsrelaties met opdrachtnemers en contracten met leveranciers
 2. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen
 5. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie
 6. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven
 7. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
 8. Het doen uitoefenen van accountantscontrole
 9. Om u te informeren over onze nieuwe dienstverlening
 10. Voor het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en website
 11. Bewaking/beveiliging en om betrokkenen te beschermen.


Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’)
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”)
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
 4. De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Woonzorg Zieuwent of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).


Persoonsgegevens
Voor de uitvoering van onze diensten hebben we persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de dienst die wij voor uw verrichten. Alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de desbetreffende dienstverlening zullen door ons worden verwerkt. De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

Cliënt:

 • NAW-gegevens (voor- en/of achternaam en voorletter(s) en voorna(a)m(en))
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nationaliteit
 • Identificatiegegevens
 • Bankgegevens
 • Gegevens en polisnummer zorgverzekeraar
 • Naam en contactgegevens huisarts
 • Gezondheidsgegevens
 • Persoonsgegevens contactpersoon.

Sollicitant:

 • NAW-gegevens (voor- en/of achternaam en voorletter(s) en voorna(a)m(en))
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Motivatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • Referenties
 • Getuigschriften
 • Foto (indien opgenomen in Curriculum Vitae)
 • Social media accounts

Opdrachtnemer – contactpersoon leverancier:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Bankgegevens.

Gerechtvaardigd belang cameratoezicht en kwaliteitsdoeleinden
Voor de hiervoor als 10 en 11 genummerde doeleinden beroept Woonzorg Zieuwent zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van is in die gevallen in het volgende gelegen:

 • Kwaliteitsdoeleinden: continue verbetering van de dienstverlening en
 • De betreffende verwerking van persoonsgegevens door middel van cameratoezicht is noodzakelijk voor de bewaking/beveiliging van het pand met daarin alle aanwezige zaken aan de Harreveldseweg 39 te Zieuwent alsmede ter bescherming van haar betrokkenen.

Rechten betrokkenen
Betrokkenen zijn op de hoogte dat er in het pand camera’s aanwezig zijn doordat er op de voordeur van het pand een waarschuwingsbord hangt. Daarnaast hebben betrokkenen bepaalde rechten (zie hieronder bij ‘Uw rechten’): het recht:

 • Om gegevens (camerabeelden) in te zien
 • Om vergeten te worden
 • Op beperking van de verwerking
 • Om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Bewaartermijn camerabeelden
De camerabeelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Woonzorg Zieuwent niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Uw persoonsgegevens worden door Woonzorg Zieuwent, indien van toepassing en noodzakelijk, verstrekt aan de volgende derde partijen:

Cliënt:

 • Huisarts
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundig specialist
 • Zorgverzekeraar
 • Verzekeraar

Opdrachtnemer – leverancier:

 • Belastingdienst
 • Accountant
 • Belastingadviseur
 • Financiële instellingen.

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats:

Cliënt:

 • Huisarts: verlenen van medische zorg
 • Specialist ouderengeneeskunde: verlenen van medische zorg
 • Verpleegkundig specialist: verlenen van medische zorg
 • Zorgverzekeraar: declareren zorgkosten
 • Verzekeraar: afsluiten en onderhouden van verschillende verzekeringen

Opdrachtnemer – leverancier:

 • Belastingdienst: belastingaangifte
 • Accountant: controleren en opmaken van jaarrekeningen en/of het voeren van financiële administraties
 • Belastingadviseur: verzorgen van belastingaangiften
 • Financiële instellingen zoals banken: betalingsverkeer.

De betreffende partijen verwerken de persoonsgegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement. Wij verwijzen u naar de websites van de desbetreffende partijen.

Woonzorg Zieuwent verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het is voorgaande is alleen anders wanneer:

 1. U uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking of
 2. Woonzorg Zieuwent wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken.


Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Woonzorg Zieuwent maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door Woonzorg Zieuwent digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt professioneel vernietigd. Uw persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

 • Burgerlijke Wetboek
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting
 • Wet op de omzetbelasting
 • Algemene Wet Bestuursrecht
 • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
 • Wet Rijksbelastingen
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Uitvoeringswet AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens
Woonzorg Zieuwent heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Heeft u nog vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06 - 48 41 69 62 of e-mail info@woonzorgzieuwent.nl

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Woonzorg Zieuwent onder meer gebonden aan de volgende wet- en regelgeving:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming en
 • Uitvoeringswet AVG.

Richtlijnen en codes bij verwerking persoonsgegevens
Alle medewerkers bij Woonzorg Zieuwent handelen ten aanzien van de door hen te verrichten werkzaamheden in beginsel conform de volgende basisprincipes:

 • Integriteit
 • Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid
 • Vertrouwelijkheid en (beroeps)geheim
 • Professionaliteit
 • Objectiviteit.

Woonzorg Zieuwent conformeert zich onder andere aan de volgende richtlijnen, codes en leidraad:

 • Governancecode Zorg

Uw rechten
Op grond van de wet- en regelgeving heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u hieronder op een rij.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Woonzorg Zieuwent verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht persoonsgegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen indien de persoonsgegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 1. Uw toestemming;
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Woonzorg Zieuwent en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw persoonsgegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Woonzorg Zieuwent om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Woonzorg Zieuwent de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien persoonsgegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien Woonzorg Zieuwent de persoonsgegevens niet langer nodig heeft terwijl u de persoonsgegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Woonzorg Zieuwent verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de persoonsgegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die persoonsgegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de persoonsgegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Voor de hiervoor als 1 genummerde doeleinde betreffende het delen van persoonsgegevens met derden geldt dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoud misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één (1) maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één (1) maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Cookies
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Functionaris gegevensbescherming
Woonzorg Zieuwent huurt daar waar nodig een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) in. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Woonzorg Zieuwent over de privacywetgeving.

De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

Klachtenregeling
Woonzorg Zieuwent hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan ons kenbaar worden gemaakt:

 1. Middels het klachtenformulier te vinden op de website www.woonzorgzieuwent.nl of
 2. Telefonisch door contact met ons op te nemen op telefoon 06 - 48 41 69 62 of
 3. Schriftelijk door de klacht te versturen of te mailen naar:

Woonzorg Zieuwent B.V.

T.a.v. klachtenfunctionaris
Harreveldseweg 39
7136 LW Zieuwent

e-mail: klachtenfunctionaris@woonzorgzieuwent.nl

De klachtenprocedure van Woonzorg Zieuwent is op ieder moment op te vragen of te downloaden van haar website www.woonzorgzieuwent.nl.

Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan door Woonzorg Zieuwent worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

Woonzorg Zieuwent kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacy statement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 • 06 - 48 41 69 62

info@woonzorgzieuwent.nl

www.woonzorgzieuwent.nl

Functionaris Gegevensbescherming

fg@woonzorgzieuwent.nl